Nieuwsoverzicht

Achtergrond

Logo 4DoarpenIn 2013 is gemeente Littenseradiel begonnen met een inventarisatie van de breedbandbehoefte in de gemeente. Hiervoor is de website Littenseradiel.OpGlas.nl destijds opgericht. Uit de inventarisatie bleek dat in de dorpen Hidaard, Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum veruit de meeste behoefte aan snel internet was. In korte tijd had 70% van de huishoudens in Hinnaard, Itens en Lytsewierrum zich aangemeld omdat de huidige verbinding voor hen niet meer voldeed.

Begin 2014 heeft Gemeente Littenseradiel op een informatieavond over breedbandinternet met alle dorpsbelangen het verzoek gedaan aan de twee dorpsbelangen 'De Fjouwer Doarpen' (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en Hidaard om een werkgroep te formeren en samen met Fryslân Ring een vraagbundeling te starten. De werkgroep Glasvezel is daarna, gefaciliteerd door de gemeente, aan de slag gegaan om zo veel mogelijk aanmeldingen te werven.

Na een spannend traject heeft de vraagbundeling geresulteerd in 161 ingevulde intentieverklaringen. Door de inzet van de werkgroep zijn 'De 4 Dorpen' en Hidaard, oftewel 'De 5 Dorpen' uitgekozen als start-up project van de Provincie. Met de subsidie van Provincie Fryslân hebben de inwoners van het van snel internet verstoken buitengebied eindelijk uitzicht op een toekomstvaste glasvezelverbinding. 


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!